Prasa i aktualności

Prasa i aktualności

Prasa i aktualności

06-25-2014

Sieć oficjalnych dokumentów - niezależna rejestracja danych

Szybko wzrasta zapotrzebowanie na gęste sieci danych pomiarowych w obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych. W celu uzyskania całościowego obrazu konieczne jest uwzględnienie w szczególności danych pomiarowych z regionów o słabej infrastrukturze i niedostępnych sieciach energetycznych. Systemy do niezależnego od sieci rejestrowania danych powinny być brane pod uwagę niezależnie od urządzeń zasilanych z sieci podczas wyboru, planowania i eksploatacji.


Poniższa wytyczna podkreśla możliwości, jakie zapewni niezależna od sieci rejestracja danych, biorąc pod uwagę brak zasilania w punkcie pomiarowym, ryzyko wandalizmu, transmisję danych pomiarowych i uruchomienie systemu pomiarowego z praktycznego punktu widzenia.
Wniosek pokazuje przykład całkowitych kosztów systemu pomiarowego. Szybko staje się jasne, że samo porównanie kosztów zakupu nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów w całym okresie eksploatacji.

Autor:
Pan Stephan Frank
NIVUS GmbH
Menedżer ds. Zarządzania Produktami

 

oryginalny tekst:

"The demand for dense measurement data networks in water and wastewater facilities increases rapidly. In order to gain an overall view it is required to consider especially measurement data from regions with poor infrastructure and unavailable energy networks. Systems for network-independent data logging shall be considered apart from network-powered facilities during selection, planning and operation.


The following guideline highlights the possibilities the network-independent data logging will provide considering the lack of power supply on the measurement point, the risk of vandalism, the transmission of measurement data and the commissioning of the measurement system from a practical perspective.
The conclusion shows an example of the total costs of a measurement system. It quickly becomes clear that a mere comparison of purchasing costs does not represent the real costs over the entire operating period."

Author:
Mr. Stephan Frank
NIVUS GmbH
Manager Product Management  

Pobrane

Whitepaper Netzunabhängige Messwerteerfassung

Inne Niemiecki/German

Whitepaper_Network-independent_data_logging

Inne Angielski/English